چهل حدیث از حضرت محمد (ص)

 

.1خداوند جوانى ‌را كه‌ جوانى‌ نمى‌كند  به ‌ديده ‌تحسين‌ مى ‌نگرد. (كنز العمال)

 

2. خداوند كثافت ‌و ژوليدگى ‌را دشمن ‌دارد . (كنز العمال) 

 

3. خداوند كسى ‌را كه ‌در زندگى ‌بخيل ‌باشد و هنگام ‌مرگ ‌بخشند ه‌شود ، دشمن ‌دارد. (كنز العمال ‌)

 

4. خداوند دوست ‌دارد كه ‌وقتى ‌يكى ‌از شما كارى ‌مى ‌كند آن ‌را كامل ‌كند .

(كنز العمال ‌)

 

.5 خداوند ملايمت ‌را در همه ‌چيز دوست‌ دارد . (صحيح‌بخارى‌، كتاب‌الادب‌ )

 

6.خداوند شخص‌آسان ‌گير نرمخو را دوست ‌دارد . (كنز العمال ‌)

 

7. خداوند دوست‌دارد كه‌ميان ‌فرزندان ‌خود حتى‌در بوسيدن‌آنها به‌عدالت ‌رفتار كنيد . (كنز العمال ‌)

 

.8 خداوند بنده ‌پرهيزگار بى‌نياز گمنام ‌را دوست ‌دارد . (صحيح‌مسلم‌، كتاب‌الزهد )

 

 9.خداوند از بنده ‌مى‌ پرسد كه ‌فزونى‌ دانش‌ خود را كجا صرف‌ كرده‌اى‌، همچنانكه ‌از فزونى ‌مال‌ مى‌ پرسد.  )كنز العمال‌(

 

10. خداوند روز رستاخيز بر بيسوادان ‌چيزهايى ‌را مى‌ بخشد كه ‌بر دانشمندان ‌نمى‌بخشد . (كنز العمال‌(

 

11. خداوند گويد من ‌ناظ‌ر گمان ‌بنده ‌خويشم‌، اگر گمان ‌خوب ‌به ‌من ‌برد خوبى ‌بيند و اگر گمان ‌بد برد بدى ‌بيند. )كنز العمال‌ (

 

12. خداوند به ‌وسيله ‌صدقه ‌هفتاد قسم‌ مرگ ‌بد را دفع ‌مى‌كند. )كنز العمال‌(

 

13. خداوند دوست ‌دارد كارهايى ‌را كه ‌روا داشت ه‌انجام ‌دهند ، چنانك ه‌دوست ‌دارد از نافرمانى ‌او چشم ‌بپوشند. (نهج‌الفصاحه‌(

 

14. فرشتگان ‌بالهاى ‌خود را براى ‌طالب‌علم ‌پهن ‌مى‌كنند ، زيرا از آنچه ‌مى‌جويد رضايت‌ دارند . (سنن‌ترمذى‌، كتاب‌الدعوات‌)

 

15. وقتى‌ مرده ‌را به‌خاك ‌سپردند ، صداى ‌كفش ‌كسان ‌را كه‌از قبر وى ‌باز مى‌گردند خواهد شنيد. (كنزالعمال‌)

 

16. وقتى ‌مردم ‌ستمگر را ديدند و او را از ستم ‌باز نداشتند ، بيم‌ آن‌مى ‌رود كه ‌خدا همه ‌را به ‌عذاب ‌خود مبتلا كند . (سنن‌ترمذى‌، كتاب‌الفتن‌(

 

17. بالاترين‌ دستاويزهاى‌ ايمان ‌اين ‌است ‌كه ‌كسى‌ را براى‌ خدا دوست ‌دارى ‌و كسى ‌را براى ‌خدا دشمن‌ دارى . (مسند احمد ، مسند الكوفيين‌)

 

18. مؤمنان ‌بايد از رنج ‌يكديگر متألم ‌شوند ، چنانكه ‌تن ‌از رنج ‌سر متأثر مى‌شود .

(كنز العمال‌)

 

19. بدتر از همه ‌مردم‌ پيش ‌خدا روز قيامت‌، كسى‌است‌كه ‌مردم ‌از شر او بترسند .

(كنز العمال‌(

 

 .20بدتر از همه ‌مردم ‌پيش ‌خدا روز قيامت‌، كسى ‌است‌ كه ‌مردم ‌از بيم ‌بد زبانيش‌ از او حذر كنند . (صحيح‌مسلم‌، كتاب‌البر و الصله‌)

 

21. در مال ‌به ‌جز زكات ‌حقى ‌هست‌ . (سنن‌ترمذى‌، كتاب‌الزكاة‌)

 

22. اگر از ترس ‌خدا از چيزى ‌درگذرى‌، خداوند بهتر از آن ‌را به ‌تو خواهد داد .

(مسند احمد ، مسند البصريين‌(

 

 . 23جواب ‌نامه ‌مانند جواب ‌سلام ‌لازم ‌است. ‌(كنز العمال‌)

 

24. هر چيزى‌اساسى ‌دارد و اساس‌اين ‌دين ‌دانش‌است ‌و يك ‌دانشمند براى ‌شيطان‌از هزارعابد بدتراست‌. (نهج‌الفصاحه‌‌(

 

.25خداوند فرشته‌اى ‌دارد كه‌هنگام ‌نماز بانگ ‌مى‌زند : آدمى ‌زادگان‌ برخيزيد و آتشهايى ‌را كه ‌بر خويشتن ‌افروخته‌ايد به ‌نماز خاموش ‌كنيد . (كنز العمال‌‌ (

 

.26از گناهان‌ بزرگ‌ اين ‌است ‌كه ‌مال ‌ديگرى ‌را بدون‌ حق‌ تصرف ‌كنند .

)كنز العمال‌(

 

.27يكى‌ از اقسام‌ اسراف ‌اين ‌است‌ كه ‌هر چه ‌مى‌خواهى ‌بخورى .

)سنن‌ابن‌ماجه‌، كتاب‌الاطعمه‌)

 

.28از لوازم ‌ايمان ‌اين ‌است ‌كه ‌براى‌ خشنودى‌ كسان‌، خدا را خشمگين‌نسازى ‌و بر نعمتى‌ كه ‌خدا داده ‌كسى ‌را سپاس ‌نگذارى ‌و براى ‌آن‌ چه ‌خدا نداده ‌كسى ‌را مذمت ‌نكنى ‌كه‌ روزى ‌به ‌آز حريصان ‌فزونى ‌نگيرد و به‌تنفر كسان نقصان ‌نپذيرد .(نهج‌الفصاحه‌‌)

 

29.همانا اين ‌دين ‌محكم ‌است‌، پس ‌به ‌ملايمت ‌در آن ‌پيش ‌برويد .

(مسند احمد ، باقى‌مسند المكثرين‌‌)

 

30. اين‌دينار و درهم‌ پيشينيان ‌شما را هلاك ‌كرد و شما را نيز هلاك ‌خواهد كرد .

(كنز العمال‌)

 

31.دلها مانند آهن‌هنگام ‌رسيدن ‌آب ‌به ‌آن ‌زنگ ‌مى‌زند ، گفتند : صيقل‌آن‌چيست‌؟

آن ‌حضرت ‌فرمود : زيادى ‌ياد مرگ ‌و خواندن ‌قرآن‌ . (كنز العمال‌‌)

 

32. هلاك ‌پيشينيان ‌شما از آنجا بود كه ‌دزد معتبر را رها مى‌كردند و دزد ضعيف ‌را مجازات ‌مى‌دادند . (صحيح‌مسلم‌، كتاب‌الحدود‌)

 

33. من‌از آنچ ه‌نمى‌دانيد نگرانى ‌ندارم‌، ولى ‌بايد ديد آنچ ه‌را مى‌دانيد چگونه ‌به‌ كار مى‌بنديد .  (كنز العمال‌)

 

34.آدمى ‌زاد پير مى‌شود و دو چيز از او جوان ‌مى‌شود : حرص‌مال ‌و حرص‌عمر .

(كنز العمال‌)

 

35. هنگاميكه‌آيه‌ تطهير ( آيه‌از سوره‌احزاب‌) در خانه ‌ام‌سلمه ‌بر پيامبر اكرم‌( ص‌) نازل ‌شد آن ‌حضرت‌، فاطمه ‌زهرا ( س‌) و حسن ‌و حسين‌( ع‌) را خواندند . پس‌آنها را به‌ عبايى ‌پوشاندند در حاليكه‌على‌( ع‌) هم ‌پشت‌سر آن‌ حضرت ‌قرار داشت‌. پس ‌او را هم‌ به‌آن‌عبا پوشاند . سپس‌فرمود : " بارالها ايشان ‌اهل ‌بيت ‌منند ، پس‌پليدى ‌را از آنان ‌ببر و آنها را پاك ‌گردان‌ " .

ام ‌سلمه ‌كه ‌درهمان ‌نزديكى ‌بود ، سؤال‌ كرد : يا رسول ‌الله ‌آيا من‌هم ‌در زمره‌ اهل ‌بيت‌مى‌باشم‌؟ حضرت ‌فرمودند : " شما جايگاه‌ مخصوص‌ خود را داريد و شما در خير و سلامتى ‌هستيد " .

(سنن‌ترمذى‌، كتاب‌تفسير القرآن‌)

 

36. نخستين‌ چيزى ‌كه ‌به‌ حساب ‌انسان‌ مى‌رسند ، نماز است‌ .

(سنن‌نسائى‌، كتاب‌تحريم‌الدم‌)

 

37.حضرت‌ مهدى‌( عج‌) از خاندان ‌من ‌و از فرزندان ‌فاطمه‌( س‌) است‌ .

(سنن‌ابى‌داود ، كتاب‌المهدى‌)

 

.38قبل ‌از برپايى ‌قيامت‌، دنيا آكنده‌از ظ‌لم ‌و ستم‌ خواهد شد ، سپس ‌مردى‌ از خاندان ‌من ‌قيام ‌نموده ‌و دنيا را پر از عدل ‌و داد خواهد كرد . (مسند احمد ، باقى‌مسند المكثرين‌)

 

39.از قرض ‌بپرهيزيد كه ‌غم‌ شب‌ و ذلت ‌روز است‌ . (كنز العمال‌)

 

40. از مدح‌كردن ‌بپرهيزيد كه ‌مانند سربريدن ‌است .

(مسند احمد ، مسند الشاميين‌)

 

احادیث                                                                 صفحه اصلی

www.rasolallah.myblog.ir